Sosiaali-individualismin puolustuspuhe Sosiaali-individualismin puolustuspuhe on testikenttä kaikille niille ajatuksille, joita yhteiskuntaa koskien vuosien varrella on syntynyt. Tavoitteena on käynnistää erilaisia keskusteluja yhteiskunnasta ja tulevaisuudestamme, mihin yleensä olemme tottuneet.

”Kevytnotifikaatio” edellyttää uutta lausuntoa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö tiedottivat 26.2.2019 aikomuksesta ratkaista yksi SOTE-uudistuksen isoista ongelmista ns. ”kevytnotifikaatiolla”. Kyseessä on ratkaisuksi valtioneuvostossa hahmoteltu tapa välttää perustuslakivaliokunnan tosiasiallisesti esittämä vaatimus hankkia EU-oikeudellinen oikeusvarmuus. Valiokunnan näkemyksen mukaan uutta perustuslakivaliokunnan lausuntoa ei tarvita, mikäli asiassa suoritettaisiin SEUT (sopimus Euroopan unionin toiminnasta) 108(3) artiklan tarkoittama ”notifioinniksi” eli oikeusvarmuusilmoitukseksi kutsuttu menettely tai mikäli esitystä muutetaan siten, että valinnanvapauslainsäädännön voimaantuloa muutetaan perustuslakivaliokunnan aiemman lausunnon mukaisesti. Käytännössä muut toimintamallit johtavat tarpeeseen hankkia uusi lausunto perustuslakivaliokunnalta.

”Kevytnotifikaatiolla” viitataan hallituksen esityksessä 22/2016 vp kerrotusta valmisteluvaiheen ”oikeusvarmuusilmoituksesta”. Käytännössä kyseessä on lainsäädäntöprosessin hyvin alkuvaiheeseen tarkoitettu notifikaatiomenettelyn osa, jolla jäsenvaltio voi tarkistaa onko suunniteltu lainsäädäntö ylipäätänsä valtiontukea sisältävä vai ei. Tässä suhteessa on kuitenkin muistettava, että EU-oikeus on aina ensisijaista, eikä Suomen kansallinen lainsäädäntö tai hallituksen esitykset voi määritellä menettelyä. Kuten perustuslakivaliokunta ja EU-oikeuden asiantuntijat ovat todenneet, voidaan oikeusvarmuus saavuttaa vain tiedustelemalla asiaa komissiolta. Vahva epäilys valtiontukielementin olemassa olosta nimittäin on.

Vaalienalushuudantaan valitettavasti myös kuuluu, että asiassa on poliittisesti sotkettu nyt lähes kaikki. Opposition riveistä on viestitetty, että valinnanvapauslainsäädäntö on ongelma siihen sisältyvän ”markkinamallin” vuoksi. Asiahan ei kuitenkaan ole näin, vaan potentiaalinen EU-oikeudellinen ongelma sisältyy valinnanvapaussääntelyn nimenomaan julkisia yksiköitä tukeviin elementteihin – esimerkiksi maakunnan liikelaitoksen konkurssisuojaan. Esityksen potentiaalinen ongelma on siis sen julkista puolta suosivissa osissa, ei yksityisissä.

Mikäli sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää mietintöönsä ”kevytnotifikaation”, tarkoittaa se sitä, että puhemiehen on käytännössä pakko pysäyttää lakipaketin käsittely – jos se jostain syystä ylipäätänsä olisi ehtimässä täysistuntoon – kunnes perustuslakivaliokunta on saanut lausua uudelleen siitä täyttikö menettely lausunnossa 65/2018 vp esitetyt vaatimukset ja onko sillä, että asiassa ei tehty nimenomaan SEUT 108(3) artiklan tarkoittamaa ”notifiointia” sellaisia perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä vaikutuksia, jotka vaarantavat tavallisen lainsäädäntöjärjestyksen käyttämisen.

Kirjoittaja on koulutukseltaan hallintotieteiden tohtori (hallinto-oikeus), yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipolitiikka) ja õigusteaduse magister (International Business Law), joka aiemmin on työskennellyt muun muassa eurooppaoikeuden yliassistenttina ja hallinto-oikeuden yliassistenttina. Nykyisin kirjoittaja työskentelee Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella kuntaoikeuden tutkijatohtorina.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

"Ministeriöiden ensimmäiset ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin toimitettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle"

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publishe...

"Ministeriöt toimittivat loput ratkaisuehdotukset maakunta- ja sote-lakeihin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle"

https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publishe...

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Ellei asiaa nyt selvitetä perinpohjin, niin mahdollisesti käräjöidään vuositolkulla kuten Saksassa.Siellä julkisen "suosimistakin" ymmärretään jossain määrin.

www.bibliomedmanager.de/news-des-tages/detailansic...

www.berliner-wassertisch.info/private-vs-oeffentli...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan EU-oikeudellisen epävarmuuden ennakollista poistamista notifioinnin keinoin puoltaa myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenteellisten muutosten toteuttaminen jo toimeenpantuun järjestelmään erityisesti EU-oikeuden tehokkaan toimeenpanon edellyttämässä viivytyksettömässä aikataulussa lisää merkittävästi riskiä siitä, että jälkikäteisesti todetun oikeudellisen velvoitteen johdosta kiireessä laadittu järjestelmä ei pysty turvaamaan riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti perustuslain 19 §:n edellyttämällä tavalla.

Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkkaan selvitettävä, voidaanko ehdotettua valinnanvapausjärjestelmää pitää sisällöltään notifiointia edellyttävänä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarvittaessa muutettava valinnanvapausjärjestelmää siten, että oikeudellinen epävarmuus valtiontukisääntelyn soveltuvuudesta poistuu. Tällainen muutos voidaan toteuttaa esimerkiksi määrittelemällä terveyspalvelut SGEI-palveluiksi ja muuttamalla sääntelyn sisältöä SGEI-palvelua koskevalta sääntelyltä EU-oikeudessa edellytetyn mukaiseksi. Jos sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saa riittävää varmistusta järjestelmän hyväksyttävyydestä EU:n valtiontukisääntöjen näkökulmasta, olisi valinnanvapauslakiehdotuksen sääntelyä voimaantulosta syytä muuttaa esimerkiksi siten, että valinnanvapauslakia voidaan EU:n valtiontukisääntöjen kannalta merkitykselliseksi määriteltävin osin soveltaa vasta komission hyväksyttyä sille asianmukaisesti notifioidun sääntelyn Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan tarkoittamalla tavalla. Valiokunta toteaa ottavansa asiaan lopullisen kannan perehdyttyään sosiaali- ja terveysvaliokunnan perusteelliseen harkintaan." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/P...

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kyseessä on iso ja mutkikas asia. Tuo käsitys varmasti vahvistuu, kun lukee blogin, sen kommentit ja niissä esille tuotujen linkkien sisällöt. Olennaisin asia kuitenkin on tämä: Hallituspuolueet yrittävät kiertää notifioinin oikeusvarmuusilmoituksella. Se on kestämätön keino. "EU-oikeus on aina ensisijaista, eikä Suomen kansallinen lainsäädäntö tai hallituksen esitykset voi määritellä menettelyä."

Ne sote lainsäädännön osat, jotka todetaan valtion tukien kannalta merkitykselliseksi, voidaan vahvistaa vasta komission hyväksyttyä niille asianmukaisesti notifioidun sääntelyn, joka täyttää EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklojen ehdot. Kysymyksessä ei siis ole mikään läpihuutojuttu, kuten hallituksen edustajien toimiesta on annettu ymmärtää.

Vesa Kaitera

Olen eri mieltä kuin tohtori Muukkonen. Luulen myös, että hallitus jatkaa tällä "kevytnotifikaatiolinjalla", jollei oikeuskansleri totea, ettei niin saa tehdä. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö tuskin sekään puuttuu asiaan. Eduskunta on itsenäinen lakiasäätäväelin, eikä se ole ratkaisussaan sidottu kenenkään yksittäisen ekspertin kantaan, ei siis Lavapuron eikä Muukkosen kantoihin.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

"Eduskunta on itsenäinen lakiasäätävä elin, eikä se ole ratkaisussaan sidottu kenenkään yksittäisen ekspertin kantaan.."

Tämä pitää paikkansa, mutta ei Suomi EU:n jäsenmaana voi laatia omaa lainsäädäntöään enemmistödiktatuurisesti, vaan Suomen on noudatettava EU:n sääntöjä. Se edellyttää notifikaatiota, joka terkoittaa ennekkotarkastusta. Oikeusvarmuusilmoitus ei riitä. Se on vain ilmoitus siitä, että ollaan laatimasa lakeja, jotka tulevat EU:n hyväksyttäväksi ennen niiden lopullista hyväksyntää, ei jälkikäteen vasta sen jälkeen, kun Suomen eduskunta on lait hyväksynyt.

Suunnitellulla menettelyllään Suomen hallitus ajaa itsensä sellaiseen pussin perään, ettei sieltä voi kuin palata takaisin. Suoraa jatkomahdollisuutta ei ole.

Käyttäjän mattimuukkonen kuva
Matti Muukkonen

Kerrotko vielä juridisen perustelun mielipiteelle?

Käyttäjän PauliRautama kuva
Pauli Rautama

Hallituksen kanta notifikastiokysymykseen on jo läpäissyt oikeuskanslerin seulan, joten tuskin sieltä suunnalta estettä ilmaantuu.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kyllä oikeuskanslerin kanta on oikea siltä osin, että oikeusvarmuusilmoitus voidaan tehdä ja jatkaa sotelakien valmistelua. Menettely ei kuitenkaan poista Suomelta EU:n jäsenenä velvoitetta tarkistuttaa valtionapuja koskevat lait ennen niiden voimaantuloa. Notifiointia ei ennätetä tehdä tällä vaalikaudella, joten lakien hyväksyntä siirtyy seuraavalle vaalikaudelle.

Hallitus turvautuu menettelyllään siihen oljenkorteen, ettei tuleva eduskunta enää sote-esityksiä muuta, kun ne on Suomen eduskunnassa jo kertaalleen loppuun käsitelty - siis jos ovat. Asiasta ei ole vielä äänetetty. Tietoa äänestyksen tulosta ei siten ole veilä olemassakaan. Onhan hallitukselta härskiä hätämenettelyä, josta kuitenkin seuraa se hyvä, etteivät nyt valmistelussa olevat sotelait tule koskaan voimaan.

Käyttäjän mattimuukkonen kuva
Matti Muukkonen

Ai koska? Se ei ole ollut HE:ssa. Tästäkin PeV huomautti. Lisäksi OKa on esteellinen tässä asiassa.

Toimituksen poiminnat